Stabilizátory nálady a kojení

Hormonální a režimové změny mohou u žen po porodu způsobit rozkolísání nálady. Obzvláště náchylné jsou pak ženy léčící se s bipolární poruchou nebo schizoafektivní poruchou.

Léčba bipolární poruchy a afektivních psychóz je velmi komplexní a individualizovaná. Mezi nejčastější farmaka první volby patří stabilizátory nálad, které mohou být dále kombinovány s antidepresivy nebo typickými a atypickými antipsychotiky, dle aktuálního stavu pacientky.

Z důvodu rizika relapsu po porodu a rozvoje poporodní psychózy se u žen úplné vysazení stabilizátorů nálady po porodu a během kojení nedoporučuje.

Vhodné je, případně již před otěhotněním, medikaci upravit tak, aby stabilizovala matku, ale rovněž měla co nejmenší dopad na vyvíjející se plod a kojence. Kojení je považováno za primární a ideální formu výživy dítěte v poporodním období. Do mateřského mléka jsou nicméně vylučovány i stabilizátory nálady. Výběr vhodného stabilizátoru může případný negativní vliv na kojence snížit na minimum. Zároveň když je žena stabilizovaná, může dítěti poskytnout plnou péči.

V roce 2021 bylo publikováno nové hodnocení bezpečnosti psychofarmak, které shrnuje výsledky ze studií publikovaných v letech 1995 – 2017 (1).

Bezpečnostní skóry a profil stabilizátorů užívaných při kojení

Stabilizátor A B C D E F Celkem bodů
Valproát 1,5 1,5 0 0,5 2,0 1,0 6,5
Lamotrigin 2,5 0,5 1 0,5 1,5 0 6
Karbamazepin 2,5 1,5 0 0,5 1,0 0 5,5
Lithium 1,5 0 0,5 0 1,0 1,0 4,0
Oxkarbazepin 0,5 2,0 0 0 0,5 0,5 3,5

Z hodnocení bezpečnosti jednotlivých stabilizátorů vyšel nejlépe valproát. Valproát je vylučován do mateřského mléka v klinicky nesignifikantním množství a zdá se, že na děti matek léčících se s valproátem během kojení v tomto množství nezanechává žádné krátkodobé ani dlouhodobé následky. Hladiny valproátu v plazmě dítěte jsou rovněž nedetekovatelné nebo velmi nízké. Děti nevykazují žádné změny v růstu nebo kognitivním vývoji. Užívání valproátu neovlivňuje ani hladiny prolaktinu. Byl zaznamenán případ trombocytopenie a anémie u novorozence, který se po vysazení valproátu matkou plně zotavil. Přímá spojitost s užíváním valproátu ale nebyla prokázána.

ALE POZOR!!! Valproát je pro své jasně popsané teratogenní působení v těhotenství kontraindikovaný!

Proto se snažíme v těhotenství využít náladu stabilizujícího efektu antipsychotik, která mají bezpečnější klinický profil v laktaci .

V případě nezbytného užívání lithia pacientkou je kojení kontraindikováno.

Hodnotící systém se skládá z 6 parametrů (viz Skórovací systém) a psychofarmaka jsou dle tohoto systému hodnocena na škále 0–10 bodů, kde nula odpovídá nejnižší bezpečnosti a deset bodů nejvyšší bezpečnosti (viz Slovní hodnocení celkového skóru).

Skórovací systém bezpečnosti stabilizátorů uživaných při kojení

A. Celkový počet dětí exponovaných psychofarmaku cestou mateřského mléka

 • 0 bodů: data nejsou dostupná
 • 0,5 bodu: ≤ 5
 • 1 bod: 6 – 15
 • 2 body: 51 – 100
 • 2,5 bodu: 101 – 200
 • 3 body: > 200

B. Maximální popsaná relativní dávka psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo > 25% dávky ženy
 • 0,5 bodu: 10,1 % – 25,0 % dávky ženy
 • 1 bod: 6,1 % -10,0 % dávky ženy
 • 1,5 bodu: 2,1 % – 6,0 % dávky ženy
 • 2 body: 0 % - 2,0 % dávky ženy

C. Velikost souboru pro výpočet relativní dávky psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná
 • 0,5 bodu: 6 – 15
 • 1 bod: ≥ 15

D. Plazmatické hladiny psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo bylo psychofarmakum detekované u všech kojenců jemu vystavených
 • 0,5 bodu: hladina psychofarmaka byla pod detekčním limitem u ≤ 50 % kojenců
 • 1 bod: hladina psychofarmaka byla pod detekčním limitem u > 50 % kojenců

E. Výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo u > 25 % kojenců
 • 0,5 bodu: data jsou limitována (celkový počet exponovaných kojenců < 10), ale bez výskytu nežádoucího účinku nebo 15,1 % - 25 %
 • 1 bod: výskyt u 5,1 % - 15 % kojenců
 • 2 body: výskyt nepopsán nebo popsán u ≤ 2 % kojenců

F. Výskyt závažného nežádoucího účinku u kojence vyžadujícího intervenci

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo popsán závažný nežádoucí účinek u kojence
 • 0,5 bodů: data jsou limitována (celkový počet exponovaných kojenců < 10), ale bez výskytu nežádoucího účinku
 • 1 bod: výskyt nebyl popsán

Slovní hodnocení celkového skóre

 • 8,6 – 10, 0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají velmi dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků u kojence je nízké. Tato psychofarmaka jsou silně považovaná za slučitelné s kojením.
 • 7,1 – 8,5 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků u kojence je nízké. Tato psychofarmaka jsou považovaná za slučitelné s kojením.
 • 5,1 – 7,0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají středně dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků je střední, ale nejsou očekávány závažné nežádoucí účinky. Tyto léky je možné po vyhodnocení rizik užívat v kojení.
 • 3,1 – 5,0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají nízký bezpečnostní profil při kojení. U těchto léků byly popsány relativně často nežádoucí účinky u kojenců, nebo o nich nemáme data. Užívání těchto psychofarmak v kojení je možné, ale s opatrností. Psychofarmaka z této kategorie by měla být užívána, jen pokud není dostupná bezpečnější volba a jejich případný benefit převyšuje rizika.
 • ≤ 3 body:
  • Psychofarmaka z této skupiny mají velmi nízký bezpečnostní profil při kojení. U těchto léků nemáme dostatek dat o bezpečnosti, nebo byly popsány velké expozice léku kojenci, a/nebo častý výskyt nežádoucích účinků. Užívání těchto léků během kojení není doporučováno.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

 1. Uguz F. A New Safety Scoring System for the Use of Psychotropic Drugs During Lactation. Am J Ther. 2021 Jan-Feb 01;28(1):e118-e126.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?