Antipsychotika a těhotenství

I díky deinstitucionalizaci pacientů s duševním onemocněním přibývá těhotných žen diagnostikovaných s psychotickými poruchami či bipolární afektivní poruchou (1). Relaps onemocnění zvyšuje riziko výskytu různých komplikací během těhotenství a po porodu.

Antipsychotika jsou látky malé molekulární velikosti a lipofilní povahy běžně předepisovány pro léčbu širokého spektra duševních onemocnění. Díky těmto vlastnostem prochází bez problému placentou a jsou v přímé interakci s plodem. Nejsnadněji placentou prochází olanzapin, haloperidol, risperidon a kvetiapin. Situace s užíváním antipsychotik se komplikuje obavami, že některá antipsychotika mohou po průchodu přes placentu na plod působit toxicky. Z potřeby stabilizovat matku antipsychotiky během těhotenství a po porodu, a zároveň neohrozit plod a vývoj novorozence vystávají u zdravotníků kontroverzní debaty ohledně správného postupu při medikaci žen. Bohužel neexistuje žádný oficiální a univerzální vzor, jak postupovat. U všech těhotenství je nutné posoudit faktory ovlivňující aktuální psychický stav, ale i psychiatrickou historii ženy, a na základě toho připravit individuální plán léčby. Zpravidla se u žen s těžšími psychiatrickými symptomy a tendencemi k relapsu nedoporučuje i přes posouzení rizik pro dítě antipsychotika během těhotenství vysazovat. U jiných žen (např. těch, co užívají antipsychotika pro léčbu jiných než psychotických poruch) by mělo být vysazení antipsychotik zváženo a případně nahrazeno léčbou antidepresivy, o jejichž vlivu na plod a novorozence existuje rozsáhlejší databáze. V obou případech je důležité monitorovat jak psychický stav žen, tak vývoj a zdraví plodu.

Vliv antipsychotik na plod a novorozence:

 1. Teratogenní efekt
 2. Obava z teratogenního efektu psychotropních látek je jeden z nejsilnějších faktorů pro zvážení užívání medikace během těhotenství. Při léčbě antipsychotiky je třeba, zejména během prvního trimestru, monitorovat případnou strukturální a funkční dysgenezi fetálních orgánů a skeletálních struktur. U antipsychotik první generace nebylo dle studie(2) nalezeno žádné teratogenní riziko asociované s promethazinem, chlorpromazinem, prochlorperazinem, haloperidolem, perphenazinem, trifluoperazinem, loxapinem, thioridazinem, flupenthixolem či fluphenazinem. Rovněž nebyla nalezena žádná asociace s teratogenitou u několika antipsychotik druhé generace, jmenovitě: klozapinu, risperidonu, olanzapinu, quetiapinu, ziprasidonu a aripiprazolu. Jiná studie (3) v kontrastu s předchozí uvádí, že užívání antipsychotik je spojeno s malým, ale statisticky signifikantním rizikem pro deformaci síně a defekt komorového septa. Tyto defekty nebyly blíže specifikovány pro konkrétní typ antipsychotik. Metodologické nedostatky ve výzkumech a nedostatek dat nám nicméně stále neumožňuje posoudit riziko malformace u antipsychotik spolehlivě.

 3. Riziko porodních komplikací
 4. V obsáhlé švédské registrové studii byla nalezena asociace antipsychotik (první i druhé generace dohromady) se zvýšeným rizikem pro gestační diabetes, nízkou porodní váhu a porodem císařským řezem. Metodologické nedostatky ve studiích nám ale opět neumožňují očistit vliv antipsychotik na porodní komplikace od psychiatrických a fyzických komorbidit, zneužívání návykových látek, kouření, špatného stravování a jiného rizikového chování asociovaného se samotným duševním onemocněním(4) .

 5. Riziko pro novorozence
 6. Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vyjádřila v roce 2011 obavy z expozice plodu antipsychotikům během těhotenství a možné manifestace extra-pyramidálního syndromu a abstinenčních příznaků u dítěte po narození. Toto varování bylo zveřejněno na základě záznamu o 69 případech novorozenců vykazujících symptomy od motorického neklidu, hypertonicity, tremoru až po parkinsonismus. U všech novorozenců symptomy postnatálně nicméně zpravidla rychle odezněly a následně u nich docházelo ke standartnímu motorickému vývoji (4) .

  Ve studii (5) sledovali různé klinicky relevantní účinky antipsychotik druhé generace na plod a novorozence u 14 382 těhotných žen, (viz Tabulka 1 ).

Tabulka 1. Přehled rizik antipsychotik pro plod a novorozence

Antipsychotikum Kongenitální malformace Potrat Předčasné narození Neonatální adaptace
Amisulprid nenalezen vztah chybí data chybí data chybí data
Aripiprazol 81 malformací na 1860 exponovaných narozených dětí (4,4 %; normální incidence) 42 potratů na 265 exponovaných těhotenství (OR 1.66) 2 exponované narozené děti, obě narozené v termínu a s normální porodní váhou 2 exponované děti, obě normální APGAR skóre

2 děti z 19 exponovaných „neonatální komplikace“ po porodu
Klozapin 12 malformací na 264 exponovaných narozených dětí (4,5 %; normální incidence) 8-12 % ze studie o 225 exponovaných těhotenství nenalezen vztah nenalezen vztah
Olanzapin 100 malformací na 2449 exponovaných narozených dětí (4,1 %; normální incidence) RR 1.10 ze studie o 223 exponovaných těhotenství nenalezen vztah neonatální morbidita: RR 1.19
Kvetiapin 196 malformací na 5382 exponovaných narozených dětí (4,3 %; normální incidence) RR 1.65 ze studie o 174 exponovaných těhotenství z 10 exponovaných dětí se narodilo předčasně 1, všechny měly normální porodní váhu neonatální morbidita: RR 1.98, zbylé děti normální APGAR skóre
Risperidon a Paliperidon 100 malformací na 1901 exponovaných narozených dětí (5,3 %, mírně vyšší incidence) RR 1.59 ze studie o 45 exponovaných těhotenství ze 4 exponovaných dětí se narodilo předčasně 1 nižší APGAR skóre u 4 exponovaných dě
Ziprasidon 28 malformací na 730 exponovaných narozených dětí (3,8 %; normální incidence) RR 1.97 ze studie o 41 exponovaných těhotenství chybí data chybí data

Závěr

Studium bezpečnosti antipsychotik během těhotenství je kvůli metodologickým nedostatkům a etickým rozporům zatíženo chybami. U některých antipsychotik (risperidon a paliperidon) a rovněž, když byla brána antipsychotika dohromady, byl v některých studiích nalezen slabý vztah mezi užíváním v těhotenství a teratogenitou. Tento vztah se nicméně nepokládá průkazný a nelze ho interpretovat kauzálně, protože v praxi nelze rozlišit mezi rizikem, které přináší samotné duševní onemocnění, a rizikem, které vzniká v důsledku užívání antipsychotik. Samotné duševní onemocnění, například schizofrenie, samo o sobě signifikantně zvyšuje riziko kongenitálních malformací u plodu. Většina nalezených rizik je navíc zpravidla ze starších studií s nekvalitním designem. Ty novější a kvalitnější reportují menší nebo nulový efekt. Na druhou stranu lze u antipsychotik, zejména druhé generace, mluvit o rizicích metabolického syndromu u matek a jeho vlivu na růst a porodní váhu novorozence. Zejména olanzapin a klozapin jsou pak spojovány s gestačním diabetem.

U žen, u kterých by vysazení antipsychotik mohlo interferovat s jejich schopností starat se o sebe a své dítě, se přerušení farmakoterapie během těhotenství nedoporučuje. V dialogu mezi ženou a zdravotníkem je důležité stanovit nejmenší možnou efektivní dávku, a průběžně během těhotenství monitorovat stav plodu. V budoucnu je potom nutné získat více dat, která nám podají informace o bezpečnostním profilu jednotlivých antipsychotik s cílem vyprofilovat antipsychotika nejšetrnější pro plod a novorozence tak, aby se mohly stát případnou první volbou v léčbě nejen psychotických onemocnění během těhotenství u žen, u kterých je léčba nezbytná.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

 1. Gentile, S. (2010). Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophrenia Bulletin, 36(3), 518–544.
 2. Einarson, A., & Boskovic, R. (2009). Use and Safety of Antipsychotic Drugs During Pregnancy. Journal of Psychiatric Practice, 15(3), 183–192
 3. Reis, M., & Källén, B. (2008). Maternal Use of Antipsychotics in Early Pregnancy and Delivery Outcome. Journal of Clinical Psychopharmacology, 28(3), 279–288
 4. Galbally, M., Snellen, M., & Power, J. (2014). Antipsychotic drugs in pregnancy: a review of their maternal and fetal effects. Therapeutic Advances in Drug Safety, 5(2), 100–109.
 5. Damkier, P., & Videbech, P. (2018). The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs, 32(4), 351–366.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?